ANBI

Registratie
Naam: Stichting BlijeGift, opgericht in 2017

KvK: Rotterdam 69452059 RSIN: 857879753 (toegekend op 21 april 2018)

Doelstelling
a. Het ondersteunen van natuurlijke personen in Nederland die onder de armoede grens leven en (wekelijks) leefgeld ontvangen via bewindvoering- en/of andere instantie.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontvangen van donaties, erfstellingen, financiële giften en goederen.

Beleidsplan

Inleiding.
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.Doelstelling.
De doelstelling van de stichting is het ondersteunen van natuurlijke personen in Nederland die onder de armoede grens leven en (wekelijks) leefgeld ontvangen via bewindvoering en/of andere instanties.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontvangen van donaties, erfstellingen, financiële giften en goederen.

Beleid.
Het bestuur is onafhankelijk en neutraal maar met ervaring. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Werving.
De stichting is afhankelijk van donaties, sponsoring en door ons opgezette acties. Om BlijeGift te promoten via het media gebruiken we ons eigen logo.

Vermogen.
Alle financiële vermogens worden ingezameld in naam van de stichting en worden besteed vanuit de stichting naar de goede doelen van de stichting.
Duidelijkheid over de financiën van de stichting zijn te vinden in de administratie onder meer de begroting en jaarrekening.

Toekomst.
De stichting BlijeGift wil armoede structureel beperken voor zoveel gezinnen.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter : Joanna Maria Koopman – Bosman (roepnaam Annette)
Secretaris en Penningmeester : Milo Jostein Baron
Algemeen bestuurslid : Arthur Bouw en Walter Bernard Becking

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Postadres:
Middelland 22A
2931 AL Krimpen aan de Lek

Administratie en afleveradres non food:
Middelland 22A
2931 AL Krimpen aan de Lek

Internet: www.BlijeGift.nl

Algemene Email: werving@blijegift.nl
Cliënten aanmelding zie: criteria/aanmelden
IBAN: NL76 RABO 0322 0931 04

Verslag over 2017

Kantoor ingericht in Krimpen aan de Lek, wat wij mogen huren voor 1 euro in de maand (incl gas, water, licht en wifi)
Volledig door middel van donaties in kunnen richten.

Vele tientallen Fondsen en Stichtingen aangeschreven met een positief resultaat.

Actie bij Eneco op 19 december 2017 in de centrale hal van hun Rotterdamse vestiging, door middel van de verkoop van lapjes en financiële donaties, de gehele opbrengst was voor Stichting BlijeGift.

Namens de Rabobank Krimpenerwaard, Kerststollen voor cliënten van Stichting BlijeGift en aan de 2 verschillende Voedselbanken in de Krimpenerwaard voor de feestdagen gedoneerd.

Voedselbank IJssel en Lek en Voedselbank Krimpen aan den IJssel op 13 dec. 2017 blij gemaakt met Speelgoed, Kerststollen en snoepgoed voor hun cliënten.

Media aandacht gekregen in Het Kontakt (Jan Timmer) van 12 december 2017 (het lokale blad in Krimpener- en Lopikerwaard)

Donatie box ontwikkeld en ontvangen.
Winkeliers benaderd om te vragen of ze mee willen gaan doen met ons BlijWinkelen concept in de Krimpenerwaard, hiervan doen er op d.d. 21-3-2018 al 16 winkels mee zie www.BlijWinkelen.nl

Verkorte resultatenrekening

Balans 31 dec. 2017
Activa
Liquide middelen
Kas € 1.200
Rabobank € 210
Paypal € 327
Mollie € 246
Creditcard (prepaid) € 90
Totaal Liquide middelen € 2.073
Tussenrekeningen
Tussenrekeningen cadeaubonnen € 130
Totaal Tussenrekeningen € 130
Totaal Activa € 2.203
Passiva
Algemene Reserve € 2.203
Totaal Passiva € 2.203
Verlies & Winst
Opbrengsten
Donaties € 4.909
Totaal Opbrengsten € 4.909
Kosten
Telefoon/fax € 85
Administratiekosten € 67
Reiskosten € 911
Reclame/Drukwerk € 256
Bankkosten € 63
Kantoorkosten € 202
Inzamelkosten € 1.007
algemene kosten € 115
Totaal Kosten € 2.706
Positief Resultaat € 2.203

Bijlage bij de balans

De Stichting BlijeGift stelt zich ten doel die groep mensen te ondersteunen die net buiten de norm van de voedselbank valt. Deze groep mist het wekelijkse voedselpakket ter waarde van €25,00 en de toegang tot de kledingbank en de dierenbank. Daardoor zijn de mensen €100 tot €150 euro per maand slechter af dan zij die bij de voedselbank terecht kunnen.
Maandelijks ontvangen zij waardebonnen die bij aangesloten winkeliers of supermarkten kunnen worden verzilverd.
Omdat de Stichting BlijeGift geheel afhankelijk is van giften en donaties heeft het bestuur besloten een financiële reserve aan te houden om de continuïteit te waarborgen. Dit voor het geval dat giften en bijdragen uit fondsen sterk teruglopen.

Voorzitter: Annette Koopman
Penningmeester/Secretaris: Milo Baron

    ACTUEEL   OMGEREKEND JAAR     BEGROOT
    2017-kwart-4   2017 4 % + 2018 12
DONATIES                
Winkels               € 15.000
Anoniem   € 2.667     € 10.668     € 5.000
inzamelingen   € 1.100     € 4.400     € 1.000
Fondsen   € 0     € 0     € 27.405
Opstart   € 1.142     € 1.142     € 0
               
  Totaal Inkomen € 4.909     € 16.210   Totaal € 48.405
                 
KOSTEN                
tel/fax   € 85     € 340 10%   € 374
administr   € 67     € 268 30%   € 348
huur/gwl   € 0     € 12 0%   € 12
reisk.   € 911     € 3.644 0%   € 3.644
bankk.   € 63     € 252 10%   € 277
algem.k.   € 115     € 460 10%   € 506
kantoorkst   € 202     € 808 10%   € 889
inzamelkst   € 1.007     € 4.028 0%   € 4.028
recla/drukw   € 256     € 1.024 10%   € 1.126
  Totaal Kosten € 2.706     € 10.836   Totaal € 11.205
                 
BALANS   € 2.203     € 5.374     € 37.200
                 
PROGNOSE                
UITGAVEN Bonnen p.m. aant.h.h. waarde          
1pers.h.h. 3 10 € 10         € 3.600
2-4 pers h.h. 5 30 € 10         € 18.000
>5 h.h. 7 10 € 10         € 8.400
nood/reserve 60 0 € 10         € 7.200
              Totaal € 37.200
                 
TOTAAL 75 50       Totaal Bonnen 3720

Toelichting op de begroting BlijeGift 2018

De cijfers onder de kop Actueel betreffen het laatste kwartaal 2017; onder de kop Jaar zijn de cijfers onder Actueel vermenigvuldigd met 4 (op een enkele uitzondering na).
In de kolom Begroot zijn de cijfers onder Jaar verhoogd met een te verwachten percentage. Vanzelfsprekend zijn dit schattingen omdat wij nog maar kort bestaan.

DONATIES
Winkels: op basis van 25 deelnemende winkels waar de donatie box per winkel
€50,- per maand oplevert, i.c. €600,00 per jaar. 25x600 = €15.000,00
Anoniem: bij de start ontvingen wij €3.809,00 wij hopen op €5000,00 van anonieme schenkers
Inzamelingen: voorzichtig begroot op €1.000,00
Fondsen: Om de begroting sluitend te krijgen begroten wij deze post op €27.405,00

UITGAVEN (prognose)
Een 1- persoons huis houden ontvangt 3 bonnen á €10,00 per maand , waarde per jaar 12x30 = €360,00. Wij begroten 10 van deze huishoudens,
kosten: 10x360 = €3.600,00